HomeΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΕισηγήσεις επί θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγήσεις επί θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ακολουθούν οι εισηγήσεις επί θεμάτων της 15ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 15:00, στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.)

Θέμα 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015»
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λευκάδας

Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης με την οποία προβλέπονται:

Καθαρισμοί από ξυλώδη βλάστηση δημοτικών χώρων και πρανών δημοτικών και αγροτικών οδών, τσιμεντοστρώσεις με C 12/15 2.350 μ2 αγροτικών δρόμοι στην περιοχή Σίνικας Φτερνού – Πόρου και Εγκρεμνοί. (περίπου 250 μ. σε κάθε περιοχή και κατόπιν ανακατασκευής τους και τοποθέτησης δομικού πλέγματος). Στην περιοχή Σίνικας θα τοποθετηθούν και σωληνωτοί αγωγοί απορροής ομβρίων συνολικού μήκους 15 μ
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 54.990,67 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 67.638,52 και θα καλυφθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α

Θέμα 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «Δημοτικό Γήπεδο Σφακιωτών»

Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος Βρεττού Κων/να, υπάλληλος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
Στο Δημοτικό Γήπεδο Σφακιωτών που βρίσκεται στη περιοχή εντός οικισμού Πινακοχωρίου Σφακιωτών, Δήμου Λευκάδας, πρέπει να γίνουν επεμβάσεις έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και το γήπεδο να πληρεί τις προδιαγραφές και να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.
Στο χώρο του γηπέδου υπάρχουν φθορές λόγω παλαιότητας και χρήσης και θα πρέπει θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Λόγω έλλειψης επαρκών χώρων υγιεινής, θα κατασκευαστούν εκ νέου χώροι υγιεινής (αποδυτήρια και WC). Επίσης θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού για την σωστή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και των κτιρίων.
Στις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις υπάρχει κτίριο συμβατικής κατασκευής που λειτουργεί ως αποδυτήρια και χώροι υγιεινής και δεν επαρκεί. Εν επαφή με το υπάρχον κτίριο θα κατασκευαστεί κτίριο που θα χρησιμοποιηθεί εν μέρει ως χώροι υγιεινής για τους συμμετέχοντες στους αγώνες και εν μέρει ως χώρος υγιεινής για τους θεατές.
Στον υπάρχον κτίριο θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής όπως, επισκευές πλακιδίων που έχουν αποκολληθεί ή ρηγματωθεί, εσωτερικά θύρα στο χώρο του WC των φιλοξενούμενων, επισκευή δύο (2) εξωτερικών θυρών λόγω ρηγματώσης (τζάμια), στους υαλοπίνακες του κτιρίου (χώροι WC και ντους) θα τοποθετηθεί συρματόπλεγμα Νο 16 (για την αποφυγή των εντόμων), θα πρέπει να αλλάξει η φορά των θυρών στα αποδυτήρια (εξωτερικές πόρτες) για λόγους πυρασφάλειας, στην δυτική όψη του κτιρίου υπάρχει μετρητής της ΔΕΗ που θα πρέπει να μεταφερθεί προκειμένου να κατασκευαστεί το νέο κτίριο, θα πρέπει να τοποθετηθεί μία πυροσβεστική φωλιά με σωλήνα δεκαπέντε (15) μέτρων και ακροφύσιο και δύο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, απαιτείται η τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας στις εξόδους.
Επίσης εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου:
Οι υπάρχουσες τέσσερεις (4) κοινές παροχές δεν επαρκούν και πρέπει να αντικατασταθούν με παροχές σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον Φ40. Θα χρειαστούν εκατό (100) μέτρα σωλήνα προς το γήπεδο και εκατόν εξήντα (160) μέτρα σωλήνα περιμετρικά του γηπέδου, θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο υδροστόμια (κρουνοί) αντιδιαμετρικά του αγωνιστικού χώρου, στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου θα πρέπει να διαγραμμιστούν επί του εδάφους (ασφαλτοτάπητας) οι ειδικές θέσεις για τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας και να τοποθετηθούν ταμπέλες με την κατάλληλη σήμανση, η περίφραξη του αγωνιστικού χώρου πρέπει να επισκευασθεί, να αντικατασταθούν ή επισκευαστούν οι σπασμένοι στύλοι και να αντικατασταθεί το σκουριασμένο συρματόπλεγμα με καινούργιο σύμφωνα με τις προδιαγραφές (πλέγμα γαλβανισμένο βαρέως τύπου), να επισκευασθεί το συρματόπλεγμα που βρίσκεται επί της πλευράς των φιλάθλων ώστε να αποκλεισθεί η πρόσβαση τους στον αγωνιστικό χώρο, να τοποθετηθεί διαχωριστικό στις εξέδρες των φιλάθλων ώστε να διαχωριστούν οι φίλαθλοι της έδρας από τους φιλοξενούμενους.
Επίσης θα πρέπει να γίνει προμήθεια εξοπλισμού πρώτων βοηθειών όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 46596/04.
Εισηγούμαστε την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.
Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008.

ΘΕΜΑ 9ο: «Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δημιουργίας, έκδοσης και προμήθειας τουριστικού εντύπου – οδηγού σε δύο γλώσσες, ελληνική και αγγλική, για τον Δήμο Λευκάδας»

Εισηγητής: Ο κ.Γεωργάκης Γεώργιος, Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας

Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,

2) τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230 /Α΄) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» κατά τις οποίες «για διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις ή διαφημίσεις σε Μέσα μαζικής Ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και τα οποία καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά προσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν εκτελούνται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ιδίους πόρους του φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς το γενικό σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το Υπ.Τουριστικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και ενεργειών απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Υπουργείου Οικ.Υπ.Ναυτ. και Τουρισμού-Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού).»

3) Τη με αριθμ.514666/24-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΥ09469ΗΙΖ-Ε08) εγκύκλιο Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού «Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων» σύμφωνα με την οποία εκτός των άλλων ορίζεται ότι «Ο φορέας θα αποστέλλει το αίτημά του, το οποίο θα συνοδεύεται απαραιτήτως από την απόφαση του δημοτικού/περιφερειακού συμβουλίου…Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ, εφόσον μετά από μελέτη κρίνει ότι η πρόταση συνάδει με τη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΟΤ, παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της.»

Σημειώνουμε ότι η εγκύκλιος αφορά στην κατάρτιση προγράμματος τουριστικής προβολής αλλά και για μεμονωμένες δράσεις έτους 2015, όπως ενημερωθήκαμε κατόπιν και τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ.

4) Τη με αριθμ. /2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Λευκάδας (σχετική η με αριθμ.02/2015 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λευκάδας) όπου εκτός των άλλων προβλέπονται και ενέργειες τουριστικής προβολής, δημιουργία και παραγωγή ενημερωτικού υλικού (κεφ.ΣΤ.Υπηρεσίες και μέτρα διοικητικού χαρακτήρα-Λήψη μέτρων για τουριστική προβολή του Δήμου

5) Το γεγονός ότι είναι εγγεγραμμένο στον ΚΑΕ 00-6434.002 «Προβολή Δήμου» το ποσό των 15.000,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2015.

6) Την ανάγκη δημιουργίας, έκδοσης και προμήθειας τουριστικού έντυπου-οδηγού σε δύο γλώσσες, την ελληνική και αγγλική, με στόχο την προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου και σκοπό να αποτελέσει μια παράμετρος που θα συνδράμει στη διατήρηση αλλά και ανάδειξη της Λευκάδας -τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό- ως ενδιαφέροντα και ανταγωνιστικού προορισμού.

Εισηγούμαστε
την έγκριση δημιουργίας, έκδοσης και προμήθειας τουριστικού εντύπου – οδηγού σε δύο γλώσσες, ελληνική και αγγλική, για τον Δήμο Λευκάδας, με στόχο την προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου και σκοπό να αποτελέσει μια παράμετρος που θα συνδράμει στη διατήρηση αλλά και ανάδειξη της Λευκάδας – τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό- ως ενδιαφέροντα και ανταγωνιστικού προορισμού, προτεινόμενου προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 00-6434.002 «Προβολή Δήμου» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Θέμα 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό κλιμάκωσης στα πρόστιμα της υπαίθριας διαφήμισης.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 23/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 189/2015

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 3 του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 16303/30-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος) 1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Χαλικιάς Ευάγγελος 2. Σταματέλου Δήμητρα
3. Γκογκάκης Γρηγόριος 3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος 4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Βλάχος Κων/νος 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 6ο της ημερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό κλιμάκωσης στα πρόστιμα υπαίθριας διαφήμισης. Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Προβολής Ιδεών και Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Λευκάδας (Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 165/2015)
«Στους διαφημιστές, καθώς και σε όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης επιβάλλεται πρόστιμο, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου 2946/2001 καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.
Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α.
Το ύψος του προστίμου ανέρχεται από 1.467,35 ευρώ μέχρι 29.347,03 ευρώ και επιβάλλεται αναλόγως με τις περιστάσεις. Με Κ.Υ.Α. μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κατώτατο και ανώτατο όριο του προστίμου αυτού.

Πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλεται και σε βάρος των διαφημιζομένων, στις περιπτώσεις που διενεργείται υπαίθρια διαφήμιση εκτός των χώρων που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2946/2001.
Την επιβολή προστίμου ίσου προς το αναλογούν τέλος προβλέπουν και οι διατάξεις του αρ. 19 του Ν. 1080/80 όταν δεν έχει υποβληθεί από το νόμο η απαιτούμενη αίτηση για τη χορήγηση της άδειας. Σε αυτή την περίπτωση και κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου επιβάλλεται το πρόστιμο σε βάρος του διαφημιστή ή του διαφημιζομένου ή του κυρίου, νομέα ή επικαρπωτή του χώρου στον οποίο γίνεται η διαφήμιση (αρ. 57, παρ. 2 Ν. 1416/84).
Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 6 του Ν. 2946/2001 (για την υποχρεωτική χρήση της ελληνικής γλώσσας στις επιγραφές) ή της Κ.Υ.Α. της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (η ΚΥΑ 38110/2002 είναι σε ισχύ) για τις προδιαγραφές και την διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών, επιβάλλεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 8 του Ν. 2946/2001) πρόστιμο από 586,94 ευρώ έως 5.869,41 ευρώ ανάλογα με τις περιστάσεις και την βαρύτητα της παράβασης. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε όσους δεν έχουν προσαρμόσει τις επιγραφές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 38110/09.09.2002 (ΦΕΚ 1255/25.09.2002 τεύχος Β) (σχετ. η παρ. 2 του αρ. 6 του Ν. 2946/2001)»

Επειδή τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου να λειτουργούν με αμεσότητα, προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουν συγκεκριμένη κλιμάκωση προστίμων αναλόγως της κατηγορίας της διαφήμισης και της έκτασης αυτής όπως παρακάτω:

Α. Συνετελεστές ανά κατηγορία Υπαίθριας Διαφήμισης

α. Στους παραβάτες υπαίθριας διαφήμισης που είναι τοποθετημένη µε μορφή αφίσας ή σάντουιτς ή λαβάρου ή οριζόντιου πανό σε στύλους κοινής ωφέλειας, σε φανάρια οδικής κυκλοφορίας, σε τοίχους ή περιφράξεις σπιτιών και οικοπέδων, σε καφάο δημοσίων οργανισμών και σε κάθε άλλο υπαίθριο χώρο ορίζεται συντελεστής προστίµου 1,0 επί του κατωτάτου προστίμου που είναι 1.467,35 €.
Στην ίδια κατηγορία υπάγεται και η παράνομη αφισοκόλληση στα ειδικά πλαίσια του Δήμου.
β. Στους παραβάτες υπαίθριας διαφήμισης που είναι τοποθετημένη σε στέγαστρο αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων ορίζεται συντελεστής προστίμου 1,2 επί του κατωτάτου προστίμου που είναι 1.467,35 €.
γ. Στους παραβάτες υπαίθριας διαφήμισης που είναι τοποθετημένη σε ρακέτα επί στύλου, σε κάθε μορφής piza, επιγραφές σε προσόψεις και τοίχους κτιρίων, επιγραφές σε ιδιωτικά οικόπεδα καθώς και διαφημιστικές επιγραφές σε στέγες κτιρίων ορίζεται συντελεστής προστίμου 1,5 επί του κατωτάτου προστίμου που είναι 1.467,35 €.

Β. Κλιμάκωση προστίμων αναλόγως της ωφέλιμης επιφάνειας της διαφήμισης

Προτείνεται να επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα στους διαφημιστές, στους διαφημιζόμενους και σε όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται τους χώρους προβολής των διαφημίσεων αυτών, το ύψος των οποίων θα διαβαθμίζεται βάσει της ωφέλιμης επιφάνειας της διαφήμισης, ως εξής:

Ωφέλιμη επιφάνεια διαφήμισης, σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.)Ύψος προστίμου σε ευρώ (€)

 

Στους διαφημιστέςΣτους διαφημιζόμενους και στους μισθωτές του χώρου
Έως και 2 τ.μ.1.500,00750,00
Από 2,01 τ.μ. έως και 5,00 τ.μ.3.000,001.500,00
Από 5,01 τ.μ. έως και 10,00 τ.μ.10.000,005.000,00
Από 10,01 τ.μ. έως και 15,00 τ.μ.12.500,006.250,00
Από 15,01 τ.μ. και άνω20.000,0010.000,00
Σε πυλώνες μεγάλου ύψους ανεξαρτήτως μεγέθους29.000,0014.500,00

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
– Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
– Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:

1) Την κλιμάκωση προστίμων αναλόγως της κατηγορίας της διαφήμισης και της έκτασης αυτής όπως παρακάτω:

Α. Συνετελεστές ανά κατηγορία Υπαίθριας Διαφήμισης

α. Στους παραβάτες υπαίθριας διαφήμισης που είναι τοποθετημένη µε μορφή αφίσας ή σάντουιτς ή λαβάρου ή οριζόντιου πανό σε στύλους κοινής ωφέλειας, σε φανάρια οδικής κυκλοφορίας, σε τοίχους ή περιφράξεις σπιτιών και οικοπέδων, σε καφάο δημοσίων οργανισμών και σε κάθε άλλο υπαίθριο χώρο ορίζεται συντελεστής προστίµου 1,0 επί του κατωτάτου προστίμου που είναι 1.467,35 €.
Στην ίδια κατηγορία υπάγεται και η παράνομη αφισοκόλληση στα ειδικά πλαίσια του Δήμου.
β. Στους παραβάτες υπαίθριας διαφήμισης που είναι τοποθετημένη σε στέγαστρο αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων ορίζεται συντελεστής προστίμου 1,2 επί του κατωτάτου προστίμου που είναι 1.467,35 €.
γ. Στους παραβάτες υπαίθριας διαφήμισης που είναι τοποθετημένη σε ρακέτα επί στύλου, σε κάθε μορφής piza, επιγραφές σε προσόψεις και τοίχους κτιρίων, επιγραφές σε ιδιωτικά οικόπεδα καθώς και διαφημιστικές επιγραφές σε στέγες κτιρίων ορίζεται συντελεστής προστίμου 1,5 επί του κατωτάτου προστίμου που είναι 1.467,35 €.

Β. Κλιμάκωση προστίμων αναλόγως της ωφέλιμης επιφάνειας της διαφήμισης

Προτείνεται να επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα στους διαφημιστές, στους διαφημιζόμενους και σε όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται τους χώρους προβολής των διαφημίσεων αυτών, το ύψος των οποίων θα διαβαθμίζεται βάσει της ωφέλιμης επιφάνειας της διαφήμισης, ως εξής:

Ωφέλιμη επιφάνεια διαφήμισης, σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.)Ύψος προστίμου σε ευρώ (€)

 

Στους διαφημιστέςΣτους διαφημιζόμενους και στους μισθωτές του χώρου
Έως και 2 τ.μ.1.500,00750,00
Από 2,01 τ.μ. έως και 5,00 τ.μ.3.000,001.500,00
Από 5,01 τ.μ. έως και 10,00 τ.μ.10.000,005.000,00
Από 10,01 τ.μ. έως και 15,00 τ.μ.12.500,006.250,00
Από 15,01 τ.μ. και άνω20.000,0010.000,00
Σε πυλώνες μεγάλου ύψους ανεξαρτήτως μεγέθους29.000,0014.500,00

ΘΕΜΑ 23ο: «Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς/μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου».
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).
Με την αριθμ. 301/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι’’.
Με την αριθμ. 2037/20-01-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΗ7ΛΕ-ΑΒΦ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων εντάχθηκε η Πράξη «Έργο αποκατάστασης ΧΥΤΑ και σύστημα μεταφόρτωσης μεταφοράς στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου στη Λευκάδα» στον Αξονα Προτεραιότητας «09 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων», με κωδικό MIS 456796, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», με συνολικό προϋπολογισμό (έργο & προμήθεια) 951.152,41 ευρώ.
Για την «προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς/μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου» έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 393.600,00 ευρώ, στον Κ.Α.Εξόδων 20-7341.012 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας.
Κατόπιν των παραπάνω
Εισηγούμαστε
Την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς/μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου», προϋπολογισμού 393.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 20-7341.012 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας.
Η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο θα διαθέσει την πίστωση, θα καταρτίσει τους όρους δημοπράτησης, θα διεξαγάγει και θα κατακυρώσει τον διαγωνισμό.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑ

Θέμα 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Προσάμωση ακτής Παράδεισος Λυγιάς»
[ΕΔΩ]

Θέμα 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Προσάμωση ακτής στο λιμάνι Νικιάνας»
[ΕΔΩ]

Προηγουμενο αρθρο
Στο νοσοκομείο Λευκάδας με συμπτώματα οξείας ξεκούρασης ο Καραμανλής! Όλη η Ελλάδα στο πλευρό του!
Επομενο αρθρο
Θέσεις εργασίας Λευκάδα 10/08 έως 16/08/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *