HomeΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥΔύο (2) Ειδικούς Συνεργάτες «αναζητά» ο Δήμαρχος Λευκάδας

Δύο (2) Ειδικούς Συνεργάτες «αναζητά» ο Δήμαρχος Λευκάδας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Α) Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου Λευκάδας των παρακάτω ειδικοτήτων:

Μίας (1) θέσης ΠΕ Νομικών – Δικηγόρων, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) επί θεμάτων Νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης
Μίας (1) θέσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε) σε θέματα «ψηφιακής διακυβέρνησης – πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, εισηγήσεων και εφαρμογών προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών και επιμέλειας ηλεκτρονικής επικοινωνίας»

Β) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Βιογραφικό Σημείωμα

Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών
Πτυχίο Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, για την 1η θέση
Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, για την 2η θέση

Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία

Για την 1η θέση:
Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση (τουλάχιστον πέντε (5) ετών) και σημαντική εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Για την 2η θέση:
Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση και σημαντική εμπειρία σε θέματα «ψηφιακής διακυβέρνησης – πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, εισηγήσεων και εφαρμογών προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών και επιμέλειας ηλεκτρονικής επικοινωνίας»

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρο 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17) του ανωτέρω νόμου
Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007)
Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007)
Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση
(άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007)

Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο /η Δικηγόρος και έχει προαχθεί σε Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο

Και για τις δύο θέσεις απαιτείται ως πρόσθετο προσόν α) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων (iii) και υπηρεσιών διαδικτύου

Και για τις δύο θέσεις εκτιμάται ως πρόσθετο προσόν η καλή γνώση ξένης γλώσσας

Η πλήρωση των δύο (2) θέσεων των Ειδικών Συνεργατών, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου, με Απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του κατάλληλα. Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθούν οι προσλαμβανόμενοι.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο.

Το έργο των Ειδικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, εξαίρεση από την αναστολή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή τους είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθούν.

Οι αποδοχές των Ειδικών Συνεργατών, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
. Κατά τη πράξη πρόσληψης, θα γίνει μνεία σχετικά με την εξασφάλιση πίστωσης για τη μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων Ειδικών Συνεργατών.
Η Σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συνεργατών, λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελίας της ή την πάροδο των πέντε (5 )ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρηση τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η λύση της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο µας, στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (κα Νίκη Στραγαλινού τηλ. 2645360525 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μία εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ

Προηγουμενο αρθρο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν απέδειξε τι σημαίνει Ελλάδα και Έλληνας. Απέδειξε τι σημαίνει σκληρή δουλειά»
Επομενο αρθρο
Ανδρέας Κτενάς: «Άνθρακες ο θησαυρός της Δακοκτονίας»

1 Σχόλιο

  1. μακης μελας
    21 Νοεμβρίου 2019 at 11:48 — Απάντηση

    Τυπικα ολα αυτα κα Σαντα ….Απλα η παλαια τακτικη η καλογεριστικη δηλ το κρεας – ψαρι……..πχ ….Γραψας – Καββαδας….για το brand name

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.