HomeΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΔ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ: Πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ: Πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την Πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων ¨ Άθλησης για Όλους ¨ περιόδου 2020-2021 

H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το  άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των  κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί  και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών  Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ  54/Α/2012). 

4. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 ΦΕΚ/461/Β/14-02-2020 Υπουργική  απόφαση, «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για  Όλους (Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

5. Την υπ’ αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/116/26-8-2020 ΚΥΑ που αφορά  στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με   σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα  Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2020 – 2021», (ΦΕΚ 3615/Β/31-08-2020), της Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού. 

6. Την υπ’ αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/8-9-2020 Απόφαση του  Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση γενικά δομημένα μεγάλης  διάρκειας Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021» 

7. Την υπ’ αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484126/15343/1165/8-9-2020 Απόφαση του  Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση ειδικά δομημένα μεγάλης  διάρκειας Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021» 

8. Την υπ’ αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/127488/4968/415/173/29-04-2020  Βεβαίωση Πιστοποίησης Καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ. 

9. Την υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) για προκήρυξη θέσεων Π.Φ.Α.  

10. Την υπ’ αριθμ. 34/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) για συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων πρόσληψης Π.Φ.Α.  

11. Τα αιτήματα των αθλουμένων 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση βάσει της  κείμενης νομοθεσίας, για την Υλοποίηση των Προγραμμάτων ¨ Άθλησης για Όλους¨ περιόδου 2020  – 2021 στον Δήμο Λευκάδας και τις Δημοτικές Ενότητες αυτού, τα οποία πραγματοποιεί σε  συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

Τα Προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ανωτέρω Π.Φ.Α θα είναι: 

1. Άθληση & Γυναίκα
  2. Άσκηση στη Προσχολική Ηλικία 
 3. Παιδί και Αθλητισμός
 4. Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία
 5. Άσκηση Ενηλίκων 
6. Άσκηση Ατόμων με Αναπηρίες 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής  δικαιολογητικά: 

 1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση  μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο  βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού  διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος. 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του  κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών  ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής  υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και  δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία  αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής  οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας  

Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα 

Κριτήρια Επιλογής: 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 (ΦΕΚ 461/Β/14-2-2020) υπουργική απόφαση  «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»  

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική  βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο ΟΑΕΔ.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση  (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει  Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι με την σύμφωνη γνώμη της ΓΓΑ. 

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις: 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την αρίθμ. 34/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ. Οι προσωρινοί πίνακες  κατάταξης υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λευκάδας. Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)  ημερών στα γραφεία της ΔΕΠΟΚΑΛ, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (depokal@gmail.com).  

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (depokal@gmail.com) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα  από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στα Γραφεία της ΔΕΠΟΚΑΛ, Αντωνίου Τζεβελέκη –  Διοικητήριο Λευκάδας, τηλ. 2645360517, υπόψη κας Αγγέλου Όλγας, από την επομένη ημέρα της  δημοσίευσης στις εφημερίδες και για δέκα (10) ημέρες.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σε δύο (2) εβδομαδιαίες εφημερίδες της Λευκάδας,  αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λευκάδας καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του  Δήμου Λευκάδας.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 

 ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Προηγουμενο αρθρο
Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών... πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές
Επομενο αρθρο
Το Λιμεναρχείο Λευκάδας ενημερώνει για την επιδείνωση του καιρού

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.