HomeΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣΠερί Ανιστόρητων

Περί Ανιστόρητων

Μήπως το παρακείμενο ερειπιώδες κτήριο, του πάλαι ποτέ τουριστικού περιπτέρου, προορίζεται όπως μετατραπή σε casino και υπάρχει πρόβλεψι ο εν λόγω… αεροδιάδρομος να χρησιμεύση ως parking των τζογαδόρων;

Γράφει ο Νίκος Βαγενάς

Η ανία φέρνει γκρίνια! Το ακόλουθο θέμα είναι παρωχημένο! Ο,τιδήποτε έχει σχέσι με τούτο, ενδεχομένως να έχη, προ καιρού, γραφεί και συζητηθεί από τους συμπολίτες, εκείνους, που ανήκουν στην συνομοταξία των “γκρινιάρηδων” όπως η αφεντιά μου!

Επισκεπτόμενος, λοιπόν, το Κάστρο (όπως αναφέρομαι στο Α΄ Μέρος του παρόντος σημειώματος) δεν παρέλειψα να επισκεφθώ (κατόπιν εορτής ώστε οι κρίσεις να μη διατυπώνονται εν θερμώ) το απέναντι λιμενικό έργο της Αμμόγλωσσας. Επ’ αυτού τι να ειπώ;

Ετούτος ο τόπος, το νησί μας δηλαδή (γιατί αλλού δεν ξέρω τι γίνεται) μου έχει δώσει την εντύπωσι ότι πρόκειται για ένα ατέρμονο πεδίο πειραματισμών, ένα πεδίο δίκην σταδίου, εντός οποίου πραγματοποιούνται (μεταφορικώς) πάσης φύσεως ακροβατισμοί από αταλάντους ακροβάτες, όπου ο καθένας εξ’ αυτών αναλόγως των ενδιαφερόντων του (επαγγελματικών κυρίως) κατέχει την απόλυτο γνώσι έναντι των άλλων. Λες και οι άλλοι τρώνε χορτάρι! Λες και τα για ποικιλώνυμα χάλια σε εθνικό επίπεδο, φταίνε οι ταβερναραίοι και τα χαμίνια του λιμανιού και όχι οι χαρακτηριζόμενοι (πολιτικώς, επιστημονικώς, τεχνοκρατικώς) ως οι άριστοι, οι άμεινοι, οι βέλτιστοι, οι κράτιστοι, οι λώστοι. Δηλαδή ό,τι καλύτερο διαθέτει η χώρα μας. Τρομάρα της!!!

Καταφθάνω αργά (βλέπετε ούτε νοητικώς δεν εγκαταλείπω το ποδήλατο) ως προς την διατύπωσι μιας αναλόγου δυσαρέστου εκπλήξεως την οποία μάλιστα είχα προαισθανθεί πρό της ολοκληρώσεως του έργου. Από τα λίγα που εξ’ ενστίκτου αντιλαμβάνομαι, το σύνολο του υλοποιηθέντος έργου, διεκρίνετο από δυό βασικά σκέλη: α) Στην προστασία της πλησιοχώρου ακτογραμμής και β) στην εσωτερική διαμόρφωσι του προϋπάρχοντος λιμενοβραχίονος.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος δεν διαθέτω την παραμικρή γνώσι (όπως οι περισσότεροι εξ’ ημών) γύρο από τέτοια έργα. Απλώς ο χρόνος θα δείξη την λειτουργικότητα του έργου, ενώ όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, το θέμα σηκώνει αρκετή συζήτησι. Όχι βεβαίως τεχνολογικώς, αλλά αισθητικώς, ιστορικώς και γιατί όχι για του παλαιοτέρους συναισθηματικώς.

Πρώτα από όλα ποιοί τοπικοί και εντεύθεν του “περάματος” ζώντες, ανιστόρητοι, ενέκριναν την εσωτερική διαμόρφωσι ενός προϋπάρχοντος έργου το οποίο μάλιστα, εχαρακτηρίζετο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος καθ’ ότι απετέλει αναπόσπαστο τμήμα του κυρίως αρχαιολογικού Μνημείου, του Κάστρου. Ο Μελετητής (μέλος ομάδος ή Μελετητικής Εταιρίας) πριν αρχίσει να τραβά γραμμές στην οθόνη του υπολογιστού του ώφειλε, τουλάχιστον, για λόγους παιδείας και γνώσεως επί της διαδικασίας να: α) Να πληροφορηθή ή να διαβάση το ιστορικό της περιοχής και ειδικώς του προϋπάρχοντος έργου, β) Με συνοδευτική έκθεσι (κατόπιν επισκέψεώς του στον χώρο) να συντάξη τεκμηριωμένως την γνώμη του επί των προτάσεών του, δηλαδή να τεκμηριώση επαρκώς την απομάκρυνσι ή την καταστροφή προϋπαρχόντων στοιχείων και να την αποστείλλη προς τους αρμοδίους φορείς, πρό της πλήρους εκπονήσεως της Μελέτης.

Επί των ανωτέρω και δη επί του β΄ σκέλους συνετάχθη συνοδευτική έκθεσι της προκαταρκτικής Μελέτης; Εάν ναι, τότε βάσει ποίου σκεπτικού έγινε η αποδοχή των προτάσεων από τους αρμοδίους υπαλλήλους με αποτέλεσμα την τελική έγκρισι από τις Διευθύνσεις των αρμοδίων φορέων που εμπλέκονται στον χώρο; Εάν, πάλι, η προκαταρκτική Μελέτη δεν συνοδεύετο από την έκθεσι επιχειρημάτων των προτάσεων, τότε βάσει ποίας… αγνοίας η εν λόγω Μελέτη προωθήθη προς τελικήν έγκρισι; Ένα έργο ηλικίας, κατ’ εκτίμησι 450 ετών δεν παρακάμπτεται ούτε απαξιώνεται έστω και αν κατά τον ρουν της ιστορίας του εδέχθη προσθήκες από τους διαφόρους κυριάρχους. Άλλως τε έργο το οποίο κλείνει 50ετία έστω και αν χαρακτηρίζεται με τον όρο του Νεωτέρου Μνημείου, απαιτεί διαφορετική μεταχείρησι και προπαντός σεβασμό, γιατί με ένα λόγο: είναι ιστορία.

Αυτά τα βασικά ώφειλαν να ξέρουν οι… πάνσοφοι ανιστόρητοι. Φαίνεται ότι η προτροπή του Ιουδαιο-Ισπανού αυτοκράτορος Θεοδοσίου Α΄ (394 μ.Χ.): “ες έδαφος φέρειν” εξακολουθεί έως των ημερών μας να ισχύη κάτω από άλλον ήχον όμως. Με δυό λόγια, ο εν λόγω αυτοκράτωρ, παρεκίνει τον χριστιανικόν όχλον (όπως και κάποιος… άλλος ο οποίος εν συνεχεία καθηγιάσθη) να κατεδαφίζη ο,τιδήποτε εξέφραζε την αρχαιο-ελληνική κοσμοθεωρία (ναοί – βωμοί – στάδια – θέατρα – αγάλματα) γενικά την ελληνική σκέψι, ενώ στους συγχρόνους καιρούς, το ίδιο σύνθημα δίδεται δια της διπλωματικής ή επιστημονικής οδού με αντικειμενικό σκοπό την αποκοπή των ευδαιμόνων ελλήνων από το πολυκύμαντο ιστορικό παρελθόν των. Και τούτο είναι πασιφανές (σε όσους διατηρούν τα μάτια των ακόμη ανοικτά) σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της καθημερινότητός μας.

Επί του παρόντος θέματος, δεν είναι κατανοητό για ποιό λόγο έγινε η διαπλάτυνσι του προϋπάρχοντος και καλυμμένου πλέον, λιμενοβραχίονος, δίκης αεροδιαδρόμου και μάλιστα με το αρχι-φθηνιάρικο υλικό το τσιμέντο! Μήπως το παρακείμενο ερειπιώδες κτήριο, του πάλαι ποτέ τουριστικού περιπτέρου, προορίζεται όπως μετατραπή σε casino και υπάρχει πρόβλεψι ο εν λόγω… αεροδιάδρομος να χρησιμεύση ως parking των τζογαδόρων; Αντί, λοιπόν, να ξηλωθή το τρις-κακοποιημένο παλαιό τσιμεντένιο οδόστρωμα του λιμενοβραχίονος (έργο του 1964-’65) και ει δυνατόν να αποκαλυφθή η παλαιά πλακόστρωτος επιφάνεια και ανακαινισμένη στο αρχικό της ύφος, προτιμήθη η λύσις της καταχώσεως, της διευρύνσεως δια τσιμεντοστρώσεως και της πλαγιοφυλάξεως με τον παλαιό τύπο, αντιαισθητικού στηθαίου.

Επίσης, λίγο ακόμη και θα εηφανίζετο κάτω από την τσιμεντόστρωσι ως και το τσόκολο (ευθυντηρία) του τοιχίνου ερείσματος, έργο των Άγγλων πρό της Ενώσεως. Αλλά αυτά τι σημασία έχουν μπροστά στην απρόσκοπτη προσέγγισι, δι’ αυτοκινήτου, προς την εσχατιά του έργου; Θέλετε να κουραστούν τα… πολαλάτσα(1) των διαφόρων κοπριτών και ντορλών(2); Πάντως εκείνο που επέφερε την αγανάκτησι των γηγενών δημοτών της Χώρας, ήτο η ολοσχερής κάλυψι των θαυμασίων ψαμμίνων σκαλών, έργο ομοίως των άγγλων, μέσω των οποίων κατήρχετο κανείς μέχρι την στάθμη της θαλάσσης.

Σε αυτές τις σκάλες έμαθαν κολύμπι όλοι οι Μπουρανέλλοι. Η θύμησι συν τω χρόνω θα απαλειφθεί από την μνήμη και η επομένη γενιά δεν θα προβαίνει σε ερωτήσεις σχετικά με ’κείνο που έβλεπαν πλέον του 1 1/2 αιώνα οι πρόγονοί της. Ένας-ένας οι συναισθηματικοί δεσμοί, η ιστορία, η γνώσι αποκόβονται βάσει σχεδίου χάριν της προόδου. Για του λόγου το αληθές ας κοιτάξει κανείς τα διάφορα αρχιτεκτονικά κτίσματα στον πυρήνα της παλαιάς Χώρας τι σχέσι έχουν με το αντίστοιχο παλαιό χρώμα της; Ας κοιτάξει το κατάντημα των παραδοσιακών (υποτίθεται) οικισμών, των λόφων, των ακτών και προπαντός του ελαιώνα. Ενθυμίζει… Λευκάδα; Μήπως θέλετε να μιλήσωμε για τις ειδονογραφικές (βλέπε αγιογραφικές) επεμβάσεις με ’κείνες τις… καλλικαντζαροειδείς απεικονήσεις;

Κλείνω το θέμα, με το εναπομείναν τμήμα του παλαιού λιμενοβραχίονος καίτοι χρονολογικώς ανάγεται στις αρχές, μόλις, του 20ού αι. Πρόκειται για την εσχατιά του έργου εκεί όπου, άλλοτε, στον κυματοθραύστη του, υψώνετο ο φάρος. Εκείνο το χιλιοτσακισμένο, το χιλιοτρυπημένο, το χιλιοβουλιαγμένο πλακόστρωτο τμήμα του παλαιού λιμενοβραχίονος, γατί αφέθη στα απερίγραπτα χάλια του; Επίκειται μήπως η αποκατάστασί του; Και εάν ναι, πότε; Επειδή, ως γνωστόν, ζώμεν εις την πόλιν (όχι εις την αυλήν) των θαυμάτων, υπήκοντες προς τους τσαρουχο-φουστανελλοβλάχους των Αθηνών, είναι κοινή πεποίθησι, ότι μάλλον θ’ αργήση να ξημερώση… εάν ποτέ ξημερώσει!!! Επειδή, τω όντι, πρόκειται για μια αξιοθρήνητη εικόνα, μήπως θα ήτο καλύτερα να υψωθή προχείρως η ελευθέρα παρειά του τμήματος και το όλον να επιχωθή στο επιθυμητό ύψος και όποτε προκύψουν οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν την ριζική ανακαίνησι του έργου, τότε οι αρμοδιο-υπεύθυνοι μπορούν να προβούν σε μια Μελέτη ακόμα!!!

Επεξηγήσεις

(1) Χαϊδευτικός μα προπαντός ειρωνικός χαρακτηρισμός των καλομαθημένων ποδιών δηλαδή: ποδαράκια – πολαλάτσα.
(2) Ντόρλω = Χαρακτηρισμός ωρίμων κυριών, οι οποίες νεάζουν ή ευθυμούν με ελαφρόμυαλη διάθεσι.

Προηγουμενο αρθρο
Ηλιοβασίλεμα στην ξύλινη γέφυρα της Λευκάδας
Επομενο αρθρο
H καλοκαιρινή Λευκάδα του Κωνσταντίνου Σπαθή

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.