HomeΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΤα θέματα του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου

Τα θέματα του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 7ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 29 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/΄20.04.2015 τεύχος Α΄) που αφορά στην κατεπείγουσα ρύθμιση για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΠΟΝΤΗΣ”
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης εντός σχεδίου Δ.Κ. Νυδριού Ο.Τ. 133 (σχετ. η αρ. 26/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητές:Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΕΠΖ
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
“ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 5ο:Aπόφαση Δ.Σ για έγκριση επιχορηγήσεων και διάθεση πιστώσεων σε Πολιτιστικούς – Αθλητικούς Συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2015.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:Aπόφαση Δ.Σ για παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος, απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΔΠ0005159/586Β/Ξ2015/15 ΚΥΑ.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Εισηγητές: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους για το έτος 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής της υπό σύνταξη μελέτης “Κτηματογράφηση δημοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Αθανίου” μετά από αίτημα της αναδόχου Κων/νας Σούνδια.
Εισηγητής: Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών
Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τοιχία Αγίου Σπυρίδωνα Λαζαράτα-Σπανοχώρι» προϋπολογισμού 24.600,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου στους Πηγαδησάνους» προϋπολογισμού 12.300,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Καλάμου Αγραπιδιάς και επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του οικισμού» προϋπολογισμού 150.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Πλακοσκεπούς Γέφυρας Καρυωτών» προϋπολογισμού 30.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ” αναδόχου “Κ/Ξ Μεταλλινός Αθ.-Ν. Μιχαήλ-Γ. Καστράνης Ο.Ε.”
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση δημοτικού χώρου στην πλατεία της ανατολικής παραλίας για διάφορες εκδηλώσεις (σχετ. η αριθ. 27/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 265/2011 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 254/2014 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Κώστα Κατηφόρη κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 97/2013 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για βεβαίωση χρηματικών καταλόγων (άρθρο 26 του Ν.Δ. 318/69).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 21ο: Aπόφαση Δ.Σ τροποποίησης της αρ. 64/15 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση εκπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων των μαθητών των Νηπιαγωγείων-Δημοτικών-Γυμνασίων-Ενιαίων Λυκείων & ΕΠΑΛ Δήμου Λευκάδας στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Aπόφαση Δ.Σ ορισμού εκπροσώπων στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων περιοχής Λευκάδας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Προηγουμενο αρθρο
Εορταστικές εκδηλώσεις για την Ένωση των Επτανήσων 2015
Επομενο αρθρο
Σπουδάζω με Υποτροφία από την Equal Society

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.