HomeΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗAνακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού στην ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας

Aνακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού στην ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α’/3-3- 1994), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του έρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/2-12-2016). 2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγον τα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσή του» (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) περί δυνατότητας σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, οι οποίες μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τεύχ. Α/20.03.2020) όπου προβλέπεται ότι οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, άρθρ. 24 της 14η/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3)μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ134/τεύχ.Α/19.7.2004). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τεύχ.Α/28.6.2007) περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών όπως ισχύουν Ειδικότερα, στην παρ.3 προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α ́). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τεύχ.Α/ 2812.2009 όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. 7. Την υπ’ αριθμ. 18/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, για έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω COVID-19. 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών, συνολικά είκοσι (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, που εδρεύει στην Αντ. Τζεβελέκη του Νομού Λευκάδας, λόγω
άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) ως εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. (Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α ́) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.)
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
Πιο συγκεκριμένα:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ ́ άλλον νόμιμο τρόπο(άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από
την απόλυση.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για τον κωδικό 101 ειδικότητας ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την υπηρεσία).
6. Δελτίο ανεργίας
7. Εντοπιότητα

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης λειτουργίας της υπηρεσίας, μετά και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως εξής :

α) Να αποστείλουν την αίτησή τους με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή συστημένη επιστολή (η σφραγίδα του ταχυδρομείου λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής).
β) Να υποβάλλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση: depokal@gmail.com
γ) Να καταθέσουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο της Κοινωφελούς
Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. Δήμου Λευκάδας Αν. Τζεβελέκη και Υπ. Κατωπόδη, κατά τις ώρες από 08:00 έως 13:00 και κατόπιν ραντεβού, απευθύνοντάς την στην κ. Αγγέλου (τηλ. επικοινωνίας: 2645360517).

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
• Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 14-05-2020 μέχρι και την 19-05-2020.
Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας (www.lefkada.gov.gr/) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας, και
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η ΑΙΤΗΣΗ

Προηγουμενο αρθρο
Η Ένωση Προστασίας Δικαιωμάτων Πολιτών Λευκάδας για το σχέδιο Νυδριού - Μεγάλου Αυλακίου
Επομενο αρθρο
Σεφαραδίτες Πρόσφυγες στη Μεσαιωνική Λευκάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.